Our Information :
  ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  โปรแกรมออกใบกำกับภาษี
 
 
 
 
PRODUCTS » ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย » เวอร์ชั่น 3 » Ews Witholding Tax 3.0.3
 

รายละเอียดเวอร์ชั่นนี้ใช้ได้สำหรับ 1 กิจการ ได้เพิ่มความสามารถ
ทางด้านประกันสังคม ภ.ง.ด. 1 รายเดือน และโอนย้าย
เข้า ภ.ง.ด.1ก อัตโนมัติ รวมทั้งเพิ่มรายงานอีกประเภท
คือ ใบรับรองการหักขนาดเล็ก 2 สำเนาในกระดาษ A4
1 แผ่น

ความสามารถของโปรแกรม

+ พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53
+ พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 รายเดือน ,ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53
+ พิมพ์ใบปะหน้า ภ.ง.ด. 1 รายเดือน , ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53
+ เตรียมเท็กซ์ไฟล์ สำหรับใช้ในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ของสรรพากร เพื่อเตรียมไฟล์ไว้อัปโหลดการยื่นภาษีทาง internet
(ยกเว้น ภ.ง.ด. 1ก และ ภ.ง.ด. 2 กรณีหักแบบไม่สามารถเครดิตภาษีได้)
+ ใช้บนระบบ network ได้
+ สามารถเลือกใช้แบบฟอร์มการหักได้หลายแบบ ( ตั้งค่า ณ ตอนต้นงวด )
1. มีเลขที่ มีลำดับที่
2. มีเลขที่ ไม่มีลำดับที่
3. ไม่มีเลขที่ ไม่มีลำดับที่
4. ใส่เลขที่เอง ตามที่ต้องการ (มีประโยชน์ สำหรับท่านที่ไม่มีระบบ network สามารถใช้คนละเครื่อง โดยสอบถามการรันเลขที่กันเอง ว่าถึงเลขที่เท่าใด พอสิ้นงวดค่อยนำข้อมูลมารวมกัน ณ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพื่อพิมพ์ใบแนบ ใบปะหน้า และเตรียมไฟล์ยื่นทาง internet )
+ ระบบเตือนให้สำรองข้อมูลทุกครั้งก่อนออกจากโปรแกรม เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ รวมทั้งเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้
+ สามารถล้างข้อมูลเก่า ทั้งที่เป็นรายการหัก และรายชื่อผู้ถูกหักได้
+ โปรแกรมจะอนุญาติให้ท่านกรอกข้อมูลได้ตาม บรรทัดที่เกี่ยวข้องกับประเภทการหักภาษีเท่านั้น ทำให้ลดความผิดพลาดในการออกหนังสือผิดช่องลงได้
+ เปิดให้กรอก เปอร์เซ็นต์การหักภาษี รวมทั้งจำนวนเงินจ่าย จำนวนเงินหัก ได้เองตามสะดวก
+ สามารถเรียกหนังสือรับรองการหักขึ้นมาแก้ไขได้ตลอดเวลา (ก่อนยื่นภาษี)
+ สามารถเรียกพิมพ์ย้อนหลัง ได้ทั้งแบบครั้งละ 1 ใบ และครั้งเดียวทั้งงวดภาษี
+ สามารถนำเข้ารายชื่อผู้ถูกหัก จากไฟล์ Excel ได้ตามฟอร์แมต ที่กำหนดให้
+ การลบข้อมูลสามารถเลือกการลบแบบ ลบทิ้งเลย หรือเพียงแค่ยกเลิกเอกสาร แต่ยังเก็บไว้ในฐานข้อมูล รวมทั้งเรียกคืนการยกเลิกข้อมูลกลับคืนมา
+ สามารถใช้ใน วินโดวน์ XP ขึ้นไป จนถึง Win7 32 bit ได้โดยไม่ต้อง set โปรแกรมเพิ่มเติม


Witholding Tax 3.0.3
ราคา :
  4,800.00
  

© Copyright 2008 EasyworkSoft All Rights Reserved.